Due to the depegging of UST, we are not accepting any new orders. We will resume operations once the peg is restored.

IKEA Belgium

25.0050.00 Email Delivery

De IKEA cadeaukaart is makkelijk weg te geven en heel gemakkelijk in gebruik. Vervolgens kunnen ze in de winkel of online kiezen uit duizenden ideeën.

Die IKEA Geschenkkarte ist einfach zu verschenken und sehr einfach zu verwenden. Dann können sie zwischen Tausenden von Ideen im Geschäft oder online wählen.

La carte-cadeau IKEA est facile à offrir et très facile à utiliser. Ensuite, ils peuvent choisir parmi des milliers d'idées en magasin ou en ligne.

The IKEA Gift Card is easy to give and very easy to use, then they get to choose between thousands of ideas at the store or online.

Clear

Card is in the currency of the country of use

  Pay with
  • IKEA Giftcard (s) kunnen worden gebruikt als volledige of gedeeltelijke betaling in alle IKEA winkels, ook online in BELGIË.
  • IKEA Giftcard (s) moeten worden gebruikt in combinatie met de verstrekte pincode.
  • Ga naar of bel je plaatselijke IKEA-winkel om het saldo van IKEA-cadeaukaart (en) te controleren.
  • Er wordt geen wisselgeld gegeven voor aankopen die zijn gedaan met de IKEA Gift Card.
  • IKEA cadeaukaart (en) kunnen niet worden geretourneerd of terugbetaald, behalve in overeenstemming met je wettelijke rechten. Het saldo kan niet worden omgezet in contanten.
  • IKEA cadeaukaart (en) hebben een vervaldatum van 12 maanden.
  • Er zijn geen beperkingen aan het aantal keren dat een kaart (en) kan / kunnen worden gebruikt.
  • Als per ongeluk IKEA-cadeaukaart (en) worden gevonden of verzonden, breng deze dan terug naar de dichtstbijzijnde IKEA-winkel.
  • IKEA kan geen IKEA cadeaukaart (en) vervangen bij verlies of diefstal
  • De waarde op de kaart (en) kan niet worden gebruikt om het saldo van een creditcard of IKEA Business-account te betalen.
  • De kaart (en) blijven eigendom van IKEA en er mag niet mee worden geknoeid of er mag niet mee worden geknoeid zonder toestemming van IKEA.
  • IKEA cadeaukaart (en) kunnen niet worden gebruikt voor aankopen in het IKEA Restaurant, Swedish Food Market, IKEA Cafe of Bistro. De IKEA Giftcard kan ook niet worden gebruikt voor onze pickservice, planningsservice, installatieservice, montageservice, thuisbezorgservice en Rent-A-Van-service.
  • Het bedrag op de kaart kan niet worden gebruikt voor betaling met IKANO-creditcard of een andere creditcard.

   

  • IKEA Geschenkkarten können als vollständige oder teilweise Zahlung in allen IKEA Geschäften verwendet werden, auch online in BELGIEN.
  • IKEA Geschenkkarten müssen in Kombination mit dem angegebenen PIN-Code verwendet werden.
  • Gehen Sie zu Ihrem örtlichen IKEA-Geschäft oder rufen Sie ihn an, um den Kontostand der IKEA-Geschenkkarte (n) zu überprüfen.
  • Für Einkäufe mit der IKEA Geschenkkarte wird keine Änderung vorgenommen.
  • IKEA Geschenkkarten können nur in Übereinstimmung mit Ihren gesetzlichen Rechten zurückgegeben oder erstattet werden. Der Restbetrag kann nicht in Bargeld umgewandelt werden.
  • IKEA Geschenkkarten haben ein Ablaufdatum von 12 Monaten.
  • Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Häufigkeit, mit der eine Karte verwendet werden kann.
  • Wenn IKEA-Geschenkkarten versehentlich gefunden oder versendet wurden, senden Sie sie an das nächste IKEA-Geschäft zurück.
  • IKEA kann IKEA-Geschenkkarten bei Verlust oder Diebstahl nicht ersetzen.
  • Der Wert auf der Karte (n) kann nicht zur Zahlung des Restbetrags einer Kreditkarte oder eines IKEA Business-Kontos verwendet werden.
  • Die Karte (n) bleiben Eigentum von IKEA und dürfen ohne Erlaubnis von IKEA nicht manipuliert oder manipuliert werden.
  • IKEA Geschenkkarten können nicht für Einkäufe im IKEA Restaurant, auf dem schwedischen Lebensmittelmarkt, im IKEA Cafe oder im Bistro verwendet werden. Die IKEA Geschenkkarte kann auch nicht für unseren Kommissionierservice, Planungsservice, Installationsservice, Montageservice, Hauslieferdienst und Rent-A-Van-Service verwendet werden.
  • Der Betrag auf der Karte kann nicht für Zahlungen mit IKANO-Kreditkarte oder einer anderen Kreditkarte verwendet werden.

   

  • Les cartes-cadeaux IKEA peuvent être utilisées comme paiement total ou partiel dans tous les magasins IKEA, y compris en ligne en BELGIQUE.
  • Les cartes-cadeaux IKEA doivent être utilisées en combinaison avec le code PIN fourni.
  • Rendez-vous ou appelez votre magasin IKEA local pour vérifier le solde des cartes-cadeaux IKEA.
  • Aucun changement ne sera accordé pour les achats effectués avec la carte cadeau IKEA.
  • Les cartes-cadeaux IKEA ne peuvent pas être retournées ou remboursées, sauf conformément à vos droits statutaires. Le solde ne peut pas être converti en espèces.
  • Les cartes-cadeaux IKEA ont une date d'expiration de 12 mois.
  • Il n'y a aucune restriction sur le nombre de fois qu'une ou plusieurs cartes peuvent être utilisées.
  • Si des cartes-cadeaux IKEA sont accidentellement trouvées ou expédiées, retournez-les au magasin IKEA le plus proche.
  • IKEA ne peut pas remplacer les cartes-cadeaux IKEA en cas de perte ou de vol.
  • La valeur de la ou des cartes ne peut pas être utilisée pour payer le solde d'une carte de crédit ou d'un compte IKEA Business.
  • La ou les cartes demeurent la propriété d'IKEA et ne doivent pas être altérées ou altérées sans l'autorisation d'IKEA.
  • Les cartes-cadeaux IKEA ne peuvent pas être utilisées pour des achats au restaurant IKEA, au marché suédois, au café IKEA ou au bistro. La carte cadeau IKEA ne peut pas non plus être utilisée pour notre service de préparation de commandes, de planification, d'installation, de montage, de livraison à domicile et de Rent-A-Van.
  • Le montant de la carte ne peut pas être utilisé pour le paiement par carte de crédit IKANO ou toute autre carte de crédit.

   

  • IKEA Gift card(s) can be used as a complete or partial payment in all IKEA stores including online in BELGIUM.
  • IKEA electronic Code should be used in conjunction with the PIN code provided.
  • To check the balance of any IKEA Gift Card(s), visit or call your local IKEA store.
  • No cash change will be given on purchases made using IKEA Gift Card.
  • IKEA Gift Card(s) cannot be returned or refunded, except in accordance with your legal rights. The balance cannot be converted into cash.
  • IKEA Gift card(s) have a 12-month expiration date.
  • There are no limitations on how many times a card(s) can be used.
  • If IKEA Gift card(s) are found or sent by mistake, please return to the nearest IKEA store.
  • IKEA is unable to replace IKEA gift card(s) if lost or stolen.
  • The value on the card(s) cannot be used to pay credit card or IKEA Business account balances.
  • The card(s) remain the property of IKEA, and may not be tampered or interfered with, without IKEA consent.
  • IKEA Gift card(s) cannot be used towards purchases in the IKEA Restaurant, Swedish Food Market, IKEA Cafe or Bistro. The IKEA Gift card also cannot be used for our picking service, planning service, installation service, assembly service, home delivery service and Rent-A-Van service.
  • Amount on the card cannot be used for payment on IKANO credit card or any other credit card.

  DISCLAIMER:

  IKEA is geen sponsor van de beloningen of is anderszins aangesloten bij dit beloningsprogramma. De bijgevoegde logo's en andere merken zijn handelsmerken en eigendom van elk vertegenwoordigd bedrijf en / of zijn gelieerde bedrijven. Bezoek de website van elk bedrijf voor aanvullende voorwaarden.

  IKEA ist kein Sponsor der Belohnungen oder anderweitig mit diesem Belohnungsprogramm verbunden. Die beigefügten Logos und sonstigen Kennzeichen sind Marken und Eigentum jedes vertretenen Unternehmens und / oder seiner verbundenen Unternehmen. Bitte besuchen Sie die Website jedes Unternehmens für weitere Geschäftsbedingungen.

  IKEA n'est pas un sponsor des récompenses ou est autrement affilié à ce programme de récompenses. Les logos et autres marques ci-joints sont des marques déposées et la propriété de chaque société représentée et / ou de ses sociétés affiliées. Veuillez visiter le site Web de chaque entreprise pour connaître les conditions générales supplémentaires.

  IKEA is not a sponsor of the rewards or otherwise affiliated with this reward program. The logos and other identifying marks attached are trademarks of and owned by each represented company and/or its affiliates. Please visit each company's website for additional terms and conditions.